Uniwersum Metro 2035: Czerwony wariant

„Czer­wo­ny wariant” to dru­ga książ­ka wyda­na u nas w ramach nowe­go cyklu – Uni­wer­sum Metro 2035. Jakie były zało­że­nia tej serii? Czy krót­ka i spo­koj­na opo­wieść o kijow­skim nauczy­cie­lu wpi­su­je się w nowe ramy narzu­co­ne przez to uni­wer­sum? Na ile książ­ka speł­nia ocze­ki­wa­nia i ser­wu­je czy­tel­ni­kom odświe­żo­ny roz­dział tej posa­po­ka­lip­tycz­nej histo­rii? I wresz­cie: czy „Czer­wo­ny wariant” zda­je egza­min jako samo­dziel­ny twór, w ode­rwa­niu od obiet­nic i zapo­wie­dzi wiel­kich rewo­lu­cji, któ­re mia­ły nastą­pić wraz ze star­tem nowej serii? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.