Pojedynek superbohaterów DC – Deck Building Game

Kil­ka tygo­dni temu cór­ka Man­do – Bodzia – zało­ży­ła wraz z ojcem kanał na Youtu­be. Roz­ma­wia­ją tam mię­dzy­po­ko­le­nio­wo o figurkach,

Czytaj dalej

Czytelnicze podsumowanie 2020 – Skura gościnnie w Readers Initiative

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ramach Readers Ini­tia­ti­ve. Pole­ca­my śle­dzić ten pro­jekt 🙂 Zapra­sza­my do 45. odcin­ka Readers Ini­ta­ti­ve – pod­ca­stu o

Czytaj dalej

Letters from Whitechapel

Deduk­cyj­na gra dla doj­rza­łych gra­czy! Wresz­cie docze­ka­li­śmy się wyma­ga­ją­cej gry o poli­cjan­tach i mor­der­cach, gry w trak­cie, któ­rej poczu­jesz się

Czytaj dalej