Disc Room i Roombo First Blood

Jako bez­i­mien­ny nauko­wiec na stat­ku kosmicz­nym na orbi­cie Jowi­sza prze­mie­rzasz poko­je wypeł­nio­ne śmier­tel­nie nie­bez­piecz­ny­mi dys­ka­mi. Jako robot sprzą­ta­ją­cy, odku­rzacz Room­bo, prze­mie­rzasz miesz­ka­nie swo­je­go wła­ści­cie­la, bro­niąc go przed chci­wy­mi włamywaczami.

Ile fraj­dy spra­wia roz­gryw­ka w „Disc room” i „Room­bo First Blo­od – JUSTICE SUCKS”? Jak od stro­ny mecha­ni­ki wyglą­da manew­ro­wa­nie mię­dzy ostry­mi dys­ka­mi w pro­duk­cji wyda­nej przez Devo­lver Digi­tal? Jak bar­dzo zabój­czy jest tytu­ło­wy odku­rzacz w grze stu­dia Samu­rai Punk? Ile śmie­chu, a ile fru­stra­cji ofe­ru­ją te tytu­ły? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.