Wirus, Wirus 2 Ewolucja, Wirus Halloween

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas leczy swój mózg, tra­ci ser­ce, ale zysku­je mac­kę Cthul­hu, a przy oka­zji oma­wia dla Was impre­zo­wą grę kar­cia­ną „Wirus” oraz dwa dodat­ki do niej – „Wirus 2 Ewo­lu­cja” i „Wirus Hal­lo­we­en”. Jak dowie­dzia­łem się o grach wydaw­nic­twa Mudo­ko? Czy zakup trzech czę­ści gry za jed­nym zama­chem był dobrą decy­zją? Ile cza­su zaję­ło moim zna­jo­mym opa­no­wa­nie zasad? Czy tzw. nega­tyw­ne inte­rak­cje w trak­cie roz­gryw­ki były napraw­dę nega­tyw­ne? Jak pre­zen­tu­je się opra­wa wizu­al­na kart „Wiru­sa”? Za co szcze­gól­nie cenię doda­tek „Hal­lo­we­en”? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.