Vampire The Masquerade Bloodhunt

W czte­ry­sta trzy­dzie­stym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zwie­dza spły­wa­ją­cą wam­pi­rzą krwią Pra­gę i obser­wu­jąc upa­dek Maska­ra­dy, opo­wia­da o grze „Vam­pi­re The Masqu­era­de – Blo­odhunt”. Czym tak wła­ści­wie jest pro­duk­cja stu­dia Shark­mob? Jak moc­no czer­pie z papie­ro­we­go RPG‑a? Czy dostrze­gam zapo­wia­da­ny rene­sans Świa­ta Mro­ku w bran­ży roz­ryw­ki elek­tro­nicz­nej? Jak przy­jem­ne jest bie­ga­nie z kata­ną po wir­tu­al­nej Pra­dze? Dla­cze­go stra­ci­łem moty­wa­cję do gry po ukoń­cze­niu prze­pust­ki sezo­no­wej? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.