The Dark Pictures. Man of Medan

W czte­ry­sta pięć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas zwie­dza­ją sta­tek wid­mo SS Ourang Medan, wal­cząc z QTE i zabaw­ny­mi buga­mi. Czym jest „The Dark Pic­tu­res Antho­lo­gy” od Super­mas­si­ve Games? Jak “Man of Medan” wypa­da w porów­na­niu z “Until Dawn”? Ile try­bów roz­gryw­ki ofe­ru­je ta fil­mo­wa gra przy­go­do­wa? Na ile wcią­gnę­ła nas histo­ria nawie­dzo­ne­go stat­ku? Jak oce­nia­my ele­men­ty hor­ro­ru oraz inte­rak­cje mię­dzy gra­cza­mi w roz­gryw­ce koope­ra­cyj­nej? Czy się­gnie­my po kolej­ne odsło­ny tej gro­wej anto­lo­gii? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.