Growing My Grandpa!

W czte­ry­sta dwu­dzie­stym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas scho­dzi do piw­ni­cy, by wyho­do­wać sobie dzia­dzia. Dzia­dzio lubi owo­ce, ale jak trze­ba, to zje i sko­ro­do­wa­ne bate­rie. Ma pro­ble­my z mówie­niem, ale tre­ning strun gło­so­wych przy­no­si efek­ty. Dzia­dzio jest lep­szy od rodzi­ców. Chy­ba. A czy naj­now­sza pro­duk­cja Jame­sa Hal­let­ta to lep­szy hor­ror od więk­szo­ści gro­zo­wych wal­king simów zale­wa­ją­cych ostat­nio Ste­ama? Ile body hor­ro­ru znaj­dzie­my w „Gro­wing My Grand­pa!”? Dla­cze­go okre­ślam ten tytuł mia­nem „Cro­nen­ber­go­we­go Tama­got­chi”? W jaki spo­sób retro roz­gryw­ka sta­je się sub­sty­tu­tem eks­tre­mal­ne­go woje­ry­zmu i zaspo­ka­ja­nia cho­rej cie­ka­wo­ści? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.