Tesla vs Lovecraft

W dwie­ście sześć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­niu Szy­mas wpa­da na her­bat­kę u Tesli, a następ­nie obser­wu­je, jak Niko­la uzbro­jo­ny w mecha i potęż­ne spek­trum bro­ni eks­ter­mi­nu­je hor­dy plu­gastw przy­wo­ła­nych przez same­go Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta. Kto wypro­du­ko­wał grę „Tesla vs Love­craft”? Jak ten top-down twin-stick are­na sho­oter wypa­da na tle kon­ku­ren­cji? Ile przy­jem­no­ści nie­sie ze sobą roz­strze­li­wa­nie kul­ty­stów i potwo­rów? Dla­cze­go prze­sze­dłem wszyst­kie 30 eta­pów trzy razy i teraz robię to po raz czwar­ty? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.