Gry karciane od Shuffle/Cartamundi: The Exorcist i Friday the 13th

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wyru­sza wraz z Paw­łem i Tom­kiem obo­zo­wać na obo­zie, a następ­nie śmie­je się demo­nicz­nie, gdy kole­dzy nie są w sta­nie prze­pro­wa­dzić na nim egzor­cy­zmu. W czym spe­cja­li­zu­ją się fir­my Shuf­fle i Car­ta­mun­di? Jak pre­zen­tu­ją się wyda­ne przez te fir­my gry kar­cia­ne na licen­cji „Piąt­ku trzy­na­ste­go” i „Egzor­cy­sty”? Na czym pole­ga wyko­ny­wa­nie misji na obo­zie Cry­stal Lake? W jaki spo­sób obo­zo­wi­cze tra­cą życie? Dla­cze­go instruk­cja do „The Exor­cist” wywo­ła­ła w nas skraj­ce emo­cje? Kto z nas był naj­lep­szym demo­nem? Czy któ­raś z tych dwóch gier ma szan­sę stać się hitem impre­zy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.