Thanks for the screams!

W pięć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas zapra­sza­ją Was w kolej­ną już w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście sen­ty­men­tal­ną podróż w prze­szłość.

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 09

Weso­łych Świąt kocha­ni! Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią gosz­czę w Waszych słu­chaw­kach w przed­dzień wigi­lij­ne­go poran­ka. Jed­no­cze­śnie kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed dwo­ma laty

Czytaj dalej