Kocham Dziwne Kino w pełnię księżyca

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, fil­mach i naszych kino­wych fan­ta­zjach. Chcie­li­by­śmy, żeby była natu­ral­nym uzu­peł­nie­niem dla Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino oraz miej­scem, gdzie roz­ma­wia­my o kinie kul­to­wym i cam­po­wym, pierw­szo­li­go­wym i b‑klasowym, ama­tor­skim i nie­za­leż­nym.
Jakiś czas temu Dawid poka­zał Rafa­ło­wi archi­wal­ny numer Fan­go­rii z arty­ku­łem o prze­klę­tym wil­ko­ła­czym fil­mie Wesa Cra­ve­na – nie mogli­śmy sobie odpu­ścić tej fil­mo­wej kata­stro­fy. Audy­cja o nie­sław­nej „Cur­sed” zbie­gła nam się z peł­nią księ­ży­ca, więc pozwo­li­li­śmy sobie poroz­ma­wiać, nie tyl­ko o wil­ko­ła­kach u Cra­ve­na, ale rów­nież o tych naj­le­piej przez nas zapa­mię­ta­nych. Wspo­mi­na­my rów­nież, bar­dzo pobież­nie, jego twór­czość, bo cho­ciaż każ­da pora jest dobra, żeby mówić o hor­ro­rach, to peł­nia nada­je się do tego jak­by… dwa razy bardziej. 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.