Krzyk: Retrospektywa

Po ponad dzie­się­ciu latach od jego czwar­tej odsło­ny „Krzyk” powra­ca na ekra­ny kin. Zanim jed­nak pody­sku­tu­je­my o naj­now­szej inkar­na­cji tej kul­to­wej mar­ki, w naszym wir­tu­al­nym stu­dio spo­ty­ka­ją się Michał „Jer­ry” Rako­wicz oraz Mar­ta Pła­za z kolek­ty­wu Final Girls, aby przy oka­zji odświe­ża­nia dotych­cza­so­wej tetra­lo­gii poroz­ma­wiać o tym, dla­cze­go seria „Krzyk” jest tak waż­na i wyjąt­ko­wa dla hor­ro­ru jako gatun­ku. Dys­ku­tu­je­my m.in. o tym, dla­cze­go po dziś dzień „Krzyk” to nie­do­ści­gły wzór meta-hor­ro­ru oraz na czym – poza słyn­ny­mi „zasa­da­mi hor­ro­ry Randy’ego” – pole­ga fil­mo­wa dekon­struk­cja zapro­po­no­wa­na przez Wil­liam­so­na i Cra­ve­na. Roz­wa­ża­my rów­nież przy­czy­ny kul­to­wo­ści i uni­ka­to­wo­ści posta­ci Ghostface’a, któ­ry prze­ra­ża, śmie­szy i fascy­nu­je. Dodat­ko­wo zasta­na­wia­my się, jak cała seria się sta­rze­je i któ­re ele­men­ty poszcze­gól­nych odsłon mimo upły­wu lat pozo­sta­ją aktu­al­ne. A w koń­cu dys­ku­tu­je­my tak­że o naszych ocze­ki­wa­niach wzglę­dem „Krzy­ku” A.D. 2022. To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szym podcaście!

Jeże­li chcie­li­by­ście posłu­chać wię­cej o „Krzy­kach” odsy­ła­my do naszych wcze­śniej­szych nagrań:

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.