Kocham Dziwne Kino w pełnię księżyca

Audy­cja Kocham Dziw­ne Kino jest kon­se­kwen­cją dzie­sią­tek, a może nawet i setek godzin, któ­re spę­dzi­li­śmy na roz­mo­wach o kinie, filmach

Czytaj dalej

Thanks for the screams!

W pięć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas zapra­sza­ją Was w kolej­ną już w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście sen­ty­men­tal­ną podróż w przeszłość.

Czytaj dalej

Świąteczne horrory cz. 09

Weso­łych Świąt kocha­ni! Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią gosz­czę w Waszych słu­chaw­kach w przed­dzień wigi­lij­ne­go poran­ka. Jed­no­cze­śnie kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed dwo­ma laty

Czytaj dalej