Świąteczne horrory cz. 09

Weso­łych Świąt kocha­ni! Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią gosz­czę w Waszych słu­chaw­kach w przed­dzień wigi­lij­ne­go poran­ka. Jed­no­cze­śnie kon­ty­nu­uję zapo­cząt­ko­wa­ny przed dwo­ma laty tema­tycz­ny cykl, w któ­rym w skró­cie zapre­zen­tu­ję kolej­ną daw­kę alter­na­ty­wy dla pol­sa­tow­skich pro­po­zy­cji do ramów­ki świą­tecz­nej. Tra­dy­cyj­nie będą to zarów­no fil­my dobre jak i „pereł­ki” wygrze­ba­ne z naj­głęb­szych cze­lu­ści archi­wum kinematografii.

W dzi­siej­szym prze­glą­dzie omawiam:

  • The Gin­ger­de­ad Man (2005)
  • The Gin­ger­de­ad Man 2: Pas­sion of the Crust (2008)
  • The Gin­ger­de­ad Man 3: Satur­day Night Cle­aver (2011)
  • The Gin­ger­de­ad Man vs. Evil Bong (2013) [tyl­ko wspomniane]
  • Night Tra­in Mur­ders (L’ultimo tre­no del­la not­te) (1975)
  • Whi­le She Was Out (2008)
  • The Cli­nic (2010)
  • Fall Down Dead (2007)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.