Thanks for the screams!

W pięć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Man­do i Szy­mas zapra­sza­ją Was w kolej­ną już w Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście sen­ty­men­tal­ną podróż w prze­szłość. Wspie­ra­ni przez Żar­ło­ka i Jer­ry­’e­go opo­wie­my o tym, w jakich oko­licz­no­ściach pozna­wa­li­śmy kolej­ne dzie­ła Wesa Cra­ve­na. Cof­nie­my się do cza­sów domo­wych wypo­ży­czal­ni kaset i oglą­da­nia hor­ro­rów przez szpa­rę mię­dzy drzwia­mi a fra­mu­gą, następ­nie wspo­mni­my o lep­szych i gor­szych chwi­lach spę­dzo­nych z Wesem, a na koniec zasta­no­wi­my się nad feno­me­nem Krzy­ków, któ­re naszym skrom­nym zda­niem były milo­wym kro­kiem w histo­rii fil­mo­we­go horroru.

Pod­cast Jer­ry­’e­go i Fili­pa o serii „Krzyk”
Pod­cast Man­do o serii „Krzyk”

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.