Koszmar z ulicy wiązów na dwa głosy

Filip­po z blo­ga  Anti-Expert Hor­ror Blog zapro­po­no­wał pod­ca­sto­wy dwu­głos o jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych serii hor­ro­rów jakie powsta­ły czy­li „Kosz­ma­rze z uli­cy wią­zów”. Pomysł zna­ko­mi­ty, tym bar­dziej, że wkrót­ce minie rów­ne 30-lat od pre­mie­ry pierw­sze­go fil­mu z cyklu. Efek­tem naszej dłu­giej roz­mo­wy jest audy­cja do któ­rej wysłu­cha­nia ser­decz­nie zapraszam.

Filip wniósł pasję i wie­le cie­ka­wo­stek, ja się wyka­za­łem stan­dar­do­wym gadul­stwem i odpo­wia­da­łem za stro­nę tech­nicz­ną. Zatem jeże­li gdzieś coś chru­pie to wie­cie czy­ja to spraw­ka. Ale mamy nadzie­ję, że wysłu­cha­cie naszej roz­mo­wy z zain­te­re­so­wa­niem tym bar­dziej, że naszą dys­ku­sję uświet­ni­ła swo­ją obec­no­ścią eki­pa Masy Kul­tu­ry pod­ca­stu o maso­wej sile raże­nia do któ­re­go słu­cha­nia zachę­ca­my oraz Łukasz Sku­ra, czy­li pod­ca­sto­wa insty­tu­cja zna­na mię­dzy inny­mi z Radia SK i Audy­cji Zku­ry. Gościom za udział skła­da­my ukłony!

A Was dro­dzy słu­cha­cze zapra­sza­my do Springwood!

Przy­dat­ne linki:

Masa Kul­tu­ry – Pod­cast o maso­wej sile rażenia

Radio SK

Audy­cja Man­do z Kom­bi­na­tu wspo­mnia­na przez Filipa

I naj­waż­niej­sze miejsce:

Anti-Expert Hor­ror Blog

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Kowal

http://masakultury.pl

Ojciec założyciel podcastu Masa Kultury. Fan popkultury. Uwielbia grać, czytać i oglądać filmy. W skrócie - introwertyczny eskapista. Zakochany po uszy w spaghetti westernach Sergio Leone, Indianie Jones i Powrocie do Przyszłości.

Szymon Adamus

http://Obywatelhd.pl

Bloger z aspiracjami na YouTubera, pisarza i twórcę gier, który obiecał sobie, że niedługo coś z tymi aspiracjami zrobi. Współtwórca podcastu Masa Kultury, któremu niedawno stuknęła setka, bloga ObywatelHD, najlepszego bloga o telewizorach w Polsce, autor powieści "Trójka" i dwóch komiksów. Wierzy, że życie jest piękne, a ludzie wspaniali.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.