Kobiety eksploatacji. Odcinek 2: Ostatni dom po lewej

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!! Czas na moc­ne uderzenie. 

Nie­sław­ny film Wesa Cra­ve­na – „Ostat­ni dom po lewej”, jeden z fun­da­men­tów kina rape and reven­ge. Dzie­ło, o któ­rym sły­sze­li wszy­scy. Ale czy każ­dy oglą­dał? Czy to jeden z tych tytu­łów, o któ­rych wypa­da dys­ku­to­wać, ale seans nie jest koniecz­ny? Lata 70. w USA to wyjąt­ko­wo inten­syw­ny moment. Czas prze­mian – nie­wy­ja­śnio­ne zabój­stwa poli­ty­ków, zbie­ra­ją­ca krwa­we żni­wo woj­na w Wiet­na­mie, rewo­lu­cja oby­cza­jo­wa, dzie­ci-kwia­ty, poko­jo­we mani­fe­sta­cje i dru­ga fala femi­ni­zmu. Nastro­je spo­łecz­ne buzu­ją, ludzie nie ufa­ją wła­dzy… Mło­dzi fil­mow­cy zabie­ra­ją głos! W atmos­fe­rze skan­da­lu zade­biu­to­wał film, któ­ry na nowo zde­fi­nio­wał obraz prze­mo­cy na ekra­nie. Lecz mało kto postrze­ga „Ostat­ni dom po lewej” w kate­go­riach dra­ma­tu kla­so­we­go i rodzin­ne­go. Bo prze­cież „to tyl­ko film”! Wytwór sza­lo­nej wyobraź­ni geniu­sza hor­ro­ru. Bogu­sia i Mar­ta udo­wod­nią, że pod war­stwą prze­mo­cy kry­je się coś głęb­sze­go. Co to takie­go? I czy moż­na to odna­leźć tak­że w remake«u z 2009 roku? Tego dowie­cie się z dzi­siej­sze­go podcastu!

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.