Seria Krzyk

Powra­ca­my z Fili­pem aby opo­wie­dzieć Wam o jed­nej z naj­lep­szych serii hor­ro­rów jakie powsta­ły. Serii „Krzyk”, któ­ra moc­no namie­sza­ła już pierw­szą czę­ścią, a kolej­ne odsło­ny tyl­ko umac­nia­ły jej pozycję.

Tekst uka­zał się pier­wot­nie na Jerry’s Tales. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.