Ziemia swoich synów

Apo­ka­lip­sa w sty­lu wło­skim. Gian­ni Paci­not­ti stwo­rzył komiks o wszech­obec­nym bar­ba­rzyń­stwie w świe­cie po kata­stro­fie. Całość pocią­gnię­ta sub­tel­ną kre­ską, któ­ra koniec koń­ców wywyż­sza kobie­tę jako jedy­ny ratu­nek dla cywi­li­za­cji. Całość utrzy­ma­na w kon­wen­cji „Wzgó­rza mają oczy” Wesa Cra­ve­na: jest bru­tal­nie i krwa­wo. Dzi­siaj ten czar­no bia­ły komiks oma­wia dla Was Skura.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.