1629 albo przerażająca historia rozbitków z Dżakarty. Aptekarz diabła (tom 1)

Wła­dza opie­ra się nie na tym, co napi­sa­ne, lecz na tym, w co wie­rzą ludzie. Prze­ko­na­ją się o tym sie­dem­na­sto­wiecz­ni żegla­rze podró­żu­ją­cy stat­kiem „Dża­kar­ta” do Indii. Nie­któ­rzy podró­żu­ją­cy są wier­ni Holen­der­skiej Kom­pa­nii Wschod­nio­in­dyj­skiej, inni reali­zu­ją oso­bi­ste cele, a jesz­cze inni jedy­nie ucie­ka­ją od dotych­cza­so­we­go życia. Napię­cia mię­dzy ofi­ce­ra­mi i mary­na­rza­mi mogą dopro­wa­dzić do krwa­we­go buntu.

Co wyróż­nia mate­rial­ną stro­nę pierw­sze­go tomu komik­su „1629 albo prze­ra­ża­ją­ca histo­ria roz­bit­ków z Dża­kar­ty”? Dla­cze­go Xavier Dori­son we wstę­pie wspo­mi­na eks­pe­ry­ment wię­zien­ny Zim­bar­do? Czy „1629” to opo­wieść tyl­ko dla fanów histo­rii i mary­ni­sty­ki? Cze­go o kupiec­kich wypra­wach uczy nas ten komiks? Któ­ry z nas roz­wa­ża inwe­sto­wa­nie w „Wiel­kie bitwy mor­skie” od Scre­am Comics? Jaki poziom repre­zen­tu­ją ilu­stra­cje Thi­mo­thée­go Mon­ta­igne­’a? Czy po „bez­czel­nym” fina­le cze­ka­my na dru­gi tom? Posłuchajcie.

Komiks może­cie zaku­pić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.