Przegląd komiksowy 11

Po bli­sko pół­to­ra roku – przy­pad­ko­wo, ale szczę­śli­wie – Jer­ry powra­ca w ramach Prze­glą­du komik­so­we­go do uni­wer­sum Bia­łe­go Ryce­rza oraz do serii „Dom Szep­tów”. Jak wypa­da „Bat­man: Nie tyl­ko Bia­ły Rycerz”, czy­li histo­ria Sean Mur­phy­’e­go nawią­zu­ją­ca do kul­to­we­go dla wie­lu seria­lu ani­mo­wa­ne­go? Na ile spraw­dza się szka­tuł­ko­wa for­mu­ła dru­gie­go tomu „Domu Szep­tów”? Jak wypa­da komik­so­wy western Made in Poland? O tym posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:00:50 – „Bat­man: Nie tyl­ko Bia­ły Rycerz”
  • 00:16:21 – „Dom Szep­tów – Anan­se. Tom 2”
  • 00:26:17 – „Woun­ded. Skra­dzio­ne lata. Tom 1”

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.