La Masia. Szkoła marzeń i Kapitan Tsubasa. Tom 2–3

Jer­ry wraz z synem powra­ca­ją do „Kapi­ta­na Tsu­ba­sy” i oma­wia­ją kolej­ny pił­kar­ski tytuł dostęp­ny na naszym, komik­so­wym ryn­ku. Jak pre­zen­tu­je się „La Masia. Szko­ła marzeń” i co ma do zaofe­ro­wa­nia miło­śni­kom pił­ki noż­nej? Czy dru­ga i trze­cia odsło­na przy­gód Tsu­ba­sy trzy­ma wyso­ki poziom otwar­cia? Któ­ry z tych tytu­łów jest bar­dziej dyna­micz­ny? Czy cze­ka­my na ich kon­ty­nu­ację? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym, spor­to­wym odcinku!

Szcze­gó­ło­wy spis tre­ści znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:00:49 – La Masia. Szko­ła marzeń
  • 00:07:52 – Kapi­tan Tsu­ba­sa. Tom 2–3

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.