Star Wars. Wielka Republika. Na skraju równowagi

W odcin­kach poświę­co­nych man­dze „Star Wars. Wiel­ka Repu­bli­ka. Na skra­ju rów­no­wa­gi” Jer­ry wspo­mi­nał, że jego syn rów­nież tę serię czy­ta. Nie­daw­no zakoń­czył on lek­tu­rę dru­gie­go tomu i posta­no­wił opo­wie­dzieć jak wypa­da ta histo­ria z per­spek­ty­wy mło­de­go fana Gwiezd­nych wojen. Zapra­sza­my zatem na roz­mo­wę Jer­ry­’e­go z synem, z któ­rej dowie­cie się, któ­ry tom był dla nie­go cie­kaw­szy, jak oce­nia rysun­ki i dyna­mi­kę pro­wa­dze­nia opo­wie­ści i czy cze­ka na kolej­ną odsło­nę mangi. 

Uwa­ga. Audy­cja zawie­ra spo­rą ilość spoilerów

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.