Liga Niezwykłych Dżentelmenów. Tom 1–2

Jakiś czas temu na naszym ryn­ku poja­wi­ły się wzno­wie­nia pierw­szych tomów „Ligi Nie­zwy­kłych Dżen­tel­me­nów” posze­rzo­ne o licz­ne i bar­dzo inte­re­su­ją­ce dodat­ki. Przy tej oka­zji w wir­tu­al­nym stu­dio poja­wi­li się Misty, Sick oraz Jer­ry aby o pierw­szych dwóch albu­mach z tej serii pody­sku­to­wać. Jak tytuł ten wypa­da po latach od pierw­szej lek­tu­ry? Jak oce­nia­my ilość i jakość nawią­zań do innych dzieł kul­tu­ry, któ­re zaser­wo­wał nam Alan Moore? Jak pre­zen­tu­je się stro­na wizu­al­na komik­su, za któ­rą odpo­wia­dał Kevin O’Ne­ill? Czy „Liga” to fak­tycz­nie kla­syk, któ­ry war­to mieć na pół­ce? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

„Ligę Nie­zwy­kłych Dżen­tel­me­nów” tom 1 oraz tom 2 kupi­cie w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.