Star Wars. Leia. Trzy wyzwania księżniczki. Tom 1

Wydaw­nic­two Egmont po latach prze­rwy powró­ci­ło do wyda­wa­nia man­gi, choć na razie głów­nie w ramach kil­ku wybra­nych uni­wer­sów. Jed­nym z nich są zaś Gwiezd­ne woj­ny i tak dosta­li­śmy jakiś czas temu pierw­szy tom man­go­wej adap­ta­cji powie­ści Clau­dii Gray „Leia. Księż­nicz­ka Alde­ra­ana” (któ­rej póki co u nas nie wyda­no) zaty­tu­ło­wa­ny „Leia. Trzy wyzwa­nia księż­nicz­ki”. Przy­zna­my, nie wie­dzie­li­śmy cze­go się spo­dzie­wać. Z jed­nej stro­ny jest to prze­cież man­go­wa adap­ta­cja książ­ki Young Adult, z dru­giej zaś mamy sce­na­riusz samej Clau­dii Gray, któ­ra przez lata była naj­ja­śniej­szym punk­tem pośród gwiezd­no­wo­jen­nych pisa­rek i pisa­rzy. Man­do i Jer­ry zasie­dli więc do lek­tu­ry aby spraw­dzić wszyst­ko na wła­snej skó­rze i… oka­za­ło się, że to jed­na z naj­cie­kaw­szych rze­czy spod szyl­du Star Wars, któ­re uka­za­ły się u nas w ostat­nich mie­sią­cach. Dla­cze­go war­to po tę pozy­cję się­gnąć? Posłu­chaj­cie chło­pa­ków i… dodat­ko­wej roz­mo­wy Jer­ry­’e­go z cór­ką, któ­ra rów­nież na lek­tu­rę się skusiła.

Roz­mo­wa z nasto­let­nim eks­per­tem: 00:35:50

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.