Wilcze stado

W czte­ry­sta pięć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją wraz z gru­pą groź­nych prze­stęp­ców, poli­cją i przed­sta­wi­cie­la­mi pew­nej kor­po­ra­cji w

Czytaj dalej

Poroniony

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas będą towa­rzy­szyć świe­żo upie­czo­ne­mu mał­żeń­stwu i ich nowo­na­ro­dzo­ne­mu dziec­ku. Gdzie pierwotnie

Czytaj dalej