Wilcze stado

W czte­ry­sta pięć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją wraz z gru­pą groź­nych prze­stęp­ców, poli­cją i przed­sta­wi­cie­la­mi pew­nej kor­po­ra­cji w podróż frach­tow­cem z Fili­pin do Korei. Czy „Wil­cze sta­do” (2022) to film o wil­ko­ła­kach? Dla­cze­go porów­nu­je­my go z taki­mi tytu­ła­mi jak „Smu­tek” (2021) czy „Mar­twe zło. Prze­bu­dze­nie” (2023) lub z ani­me live action? Jak od stro­ny jako­ścio­wej i ilo­ścio­wej pre­zen­tu­ją się efek­ty gore? Kto tak wła­ści­wie jest głów­nym boha­te­rem „Pro­ject Wolf Hun­ting”? Czy dostrze­ga­my tu mani­fest anty­wo­jen­ny lub anty­kor­po­ra­cyj­ny? Jak zapa­tru­je­my się na poten­cjal­ne sequ­ele i pre­qu­ele? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.