Wyleczeni

W dwie­ście trzy­na­stym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Jer­ry i Szy­mas wybie­ra­ją się do Irlan­dii po „małej apo­ka­lip­sie”, by przyj­rzeć się debiu­tanc­kie­mu peł­ne­mu metra­żo­wi Davi­da Frey­ne­’a, tj. „Wyle­czo­nym” (2017). Czy „The Cured” to hor­ror akcji, czy raczej dra­mat psy­cho­lo­gicz­ny? Jak wyglą­da świat po zaże­gna­nej epi­de­mii kani­ba­li­stycz­nych zom­bie? Czy Freyne’owi uda­ło się powie­dzieć cokol­wiek nowe­go w tema­cie żywych tru­pów? Dla­cze­go Szy­mas nazy­wa głów­ne­go anta­go­ni­stę małym Hitle­rem? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście.

Nasze pozo­sta­łe audy­cje o „Fest Maka­brze”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.