Mrok

W dwie­ście dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia nie tyl­ko świę­tu­je­my czwar­te uro­dzi­ny Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu, ale i ser­wu­je­my peł­no­praw­ną recen­zję pierw­sze­go z pię­ciu hor­ro­rów wyświe­tla­nych w ramach prze­glą­du Fest Maka­bra. Mowa o austriac­kim „Mro­ku”, a więc o histo­rii dziw­nej zna­jo­mo­ści dwój­ki skrzyw­dzo­nych i oka­le­czo­nych dzie­ci – Miny oraz Ale­xa. Czy żału­je­my, że nie obej­rze­li­śmy tego fil­mu na kino­wym mara­to­nie? Czym zasko­czył nas film Justi­na P. Lan­ge­’a? Jak sil­ne emo­cje w nas wzbu­dził? Jak Szy­mas inter­pre­tu­je tytu­ło­wy mrok? Czy Man­do się z nim zga­dza? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.