Noc pożera świat

W dwie­ście sześć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Jer­ry tra­fia­ją wraz z Samem do opa­no­wa­ne­go przez Zom­bie Pary­ża, gdzie – zamiast

Czytaj dalej

Poroniony

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas będą towa­rzy­szyć świe­żo upie­czo­ne­mu mał­żeń­stwu i ich nowo­na­ro­dzo­ne­mu dziec­ku. Gdzie pierwotnie

Czytaj dalej

Przecast 15 – 60 milionów: The Telltale Series

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Konglomeratu

Czytaj dalej

Przecast live! 14 – Piły, flaki i duchy, czyli co nieco o kondycji najnowszego kina grozy (Copernicon 2018)

Prze­cast to prze­ko­zac­ki prze­gląd popkul­tu­ry z prze­ka­zem. Dziś w wer­sji „live” poroz­ma­wia­my o kon­dy­cji współ­cze­sne­go kina gro­zy. Dla­cze­go cały czas

Czytaj dalej

Szklana trumna

W sto sześć­dzie­sią­tym pierw­szym epi­zo­dzie Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Wiel­cy Przed­wiecz­ni w skła­dzie Man­do, Jer­ry i Szy­mas recen­zu­ją dla Was hisz­pań­ski horror

Czytaj dalej