Fest Makabra

W lutym i mar­cu bie­żą­ce­go roku poja­wi­ła się nowa impre­za dla fanów fil­mo­we­go hor­ro­ru – festi­wal Fest Maka­bra. W ramach tego wyda­rze­nia dane nam było (w nie­któ­rych mia­stach dane nam jest) obej­rzeć sie­dem fil­mów róż­no­rod­nych zarów­no pod kątem tema­ty­ki, jak i kra­ju pocho­dze­nia czy zasto­so­wa­nej kon­wen­cji. Jer­ry posta­no­wił sko­rzy­stać z oka­zji i odwie­dzić festi­wal, a dziś opo­wie Wam o swo­ich wra­że­niach w pod­ca­ście. Jak Michał oce­nia reper­tu­ar? Co uda­ło się twór­com dosko­na­le, a co oka­za­ło się total­ną kla­pą? Czy widać per­spek­ty­wy na kolej­ną edy­cję? I w koń­cu, czy Atak krwio­żer­czych dona­tów to tak faj­ny film, jak moż­na zakła­dać po jego tytule?

PS W pod­ca­ście nie wspo­mnia­łem o jed­nej waż­nej rze­czy, ale dowie­dzia­łem się o niej dopie­ro przy mon­ta­żu. Chy­ba wszyst­kie fil­my, któ­re są pre­zen­to­wa­ne w ramach festi­wa­lu, po jego zakoń­cze­niu będzie moż­na obej­rzeć w ramach usłu­gi vod Kino Świat. Dla mnie, rewelacja!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.