Fest Makabra – 4. Przegląd horrorów

Paź­dzier­nik to od kil­ku lat mie­siąc, w któ­rym powra­ca prze­gląd hor­ro­rów Fest Maka­bra. Nie ina­czej było w tym roku! W ramach bie­żą­cej edy­cji, orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li nam zaser­wo­wać czte­ry świe­żut­kie i bar­dzo róż­no­rod­ne produkcje:

  • Koko-di Koko-da
  • Godzi­na oczyszczenia
  • Eks­ta­za
  • Dziew­czy­na z trze­cie­go piętra

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Jer­ry bez­po­ile­ro­wo omó­wi dla Was poszcze­gól­ne tytu­ły – ze wszyst­ki­mi ich wada­mi i zale­ta­mi – oraz pod­su­mu­je tego­rocz­ną edy­cję. Pole­ca­my impre­zę Waszej uwa­dze, a Wy wypa­truj­cie fil­mów z Fest Maka­bry w kinach!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.