Poroniony

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas będą towa­rzy­szyć świe­żo upie­czo­ne­mu mał­żeń­stwu i ich nowo­na­ro­dzo­ne­mu dziec­ku. Gdzie pier­wot­nie moż­na było zoba­czyć „Poro­nio­ne­go” (2017)? Czym tak wła­ści­wie jest dzie­ło Bran­do­na Chri­sten­se­na? Dla­cze­go Szy­ma­sa prze­ra­ża­ją elek­tro­nicz­ne nia­nie? Jak Jer­ry oce­nia grę aktor­ską Chri­stie Bur­ke i Jes­se­go Mos­sa? Dla­cze­go nie podo­ba nam się pol­ski tytuł fil­mu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.