Pudełko z guzikami Gwendy

Oma­wia­nie kin­go­wej jesie­ni w środ­ku zimy trwa w naj­lep­sze. Po dwóch fil­mach kino­wych i dwóch udo­stęp­nio­nych na Net­flik­sie oma­wia­my dziś dla Was nie­ty­po­wą książ­kę, czy­li mini-powieść (albo jak kto woli dłuż­sze opo­wia­da­nie) Ste­phe­na Kin­ga i Richar­da Chi­zma­ra, „Pudeł­ko z guzi­ka­mi Gwen­dy”. Man­do i Jer­ry opo­wie­dzą o wyjąt­ko­wym wyda­niu tego tek­stu, za któ­re odpo­wia­da Wydaw­nic­two Alba­tros, zasta­no­wią się, czy utwór ten ma coś wspól­ne­go z „Mrocz­ną wie­żą” i prze­dys­ku­tu­ją, czy mamy do czy­nie­nia tyl­ko z cie­ka­wost­ką dla fanów i kolek­cjo­ne­rów, czy może jed­nak otrzy­mu­je­my coś wię­cej. Posłu­chaj­cie i wypa­truj­cie kolej­ne­go Radia SK już wkrótce!

20:16 – stre­fa spoilerowa

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.