Podsumowanie roku 2022

W 539. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed mikro­fo­nem usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski (StephenKing.pl) oraz Seba­stian „Burial” Kubań­czyk (Kingowiec.pl) aby na

Czytaj dalej

Wiadomości z Martwej Strefy – 114 – Grudzień 2021

W 473. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Stephenem

Czytaj dalej

Pudełko z guzikami Gwendy

Oma­wia­nie kin­go­wej jesie­ni w środ­ku zimy trwa w naj­lep­sze. Po dwóch fil­mach kino­wych i dwóch udo­stęp­nio­nych na Net­flik­sie oma­wia­my dziś

Czytaj dalej