Filmy zimowe cz. 30

Zima w koń­cu zago­ści­ła za naszy­mi okna­mi, a to ozna­cza, że nastał ide­al­ny moment na kolej­ne Fil­my zimo­we. Tym razem Sku­ra omó­wi dla Was „Pomię­dzy nami góry”, czy­li film przy­go­do­wo-oby­cza­jo­wy z Kate Win­slet oraz Idri­sem Elbą w rolach głów­nych. Czy twór­cy pora­dzi­li sobie z takim gatun­ko­wym kok­taj­lem? Jak Sku­ra oce­nia tę opo­wieść „opar­tą na praw­dzi­wych wyda­rze­niach”? Tego dowie­cie się z dzi­siej­sze­go pod­ca­stu. A oprócz tego cze­ka­ją na Was oczy­wi­ście dygre­sje, aneg­dot­ki oraz klam­ra nar­ra­cyj­na w posta­ci pew­nej opo­wie­ści Anne Fadi­mann. Polecamy!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.