The Punisher

Po omó­wie­niu naj­now­szej seria­lo­wej wer­sji od Net­flik­sa i powro­cie po latach do pierw­szej fil­mo­wej adap­ta­cji z lat osiem­dzie­sią­tych, Sick i Man­do kon­ty­nu­ują mini event z fil­mo­wym Puni­she­rem. Tym razem na warsz­tat bio­rą film z 2004 roku z Tho­ma­sem Janem w roli tytu­ło­we­go pogrom­cy. Dziś dowie­cie się m.in., jak nega­tyw­ne wspo­mnie­nia sprzed lat prze­trwa­ły kon­fron­ta­cję z ponow­nym sean­sem, ile tru­pów pada w fil­mie, ile wód­ki moż­na przy nim wypić, jak pół­to­rej deka­dy temu ekra­ni­zo­wa­no komik­sy, czy John Tra­vol­ta to dobry wybór na komik­so­we­go gang­ste­ra i prze­ciw­ni­ka Fran­ka, co mają wspól­ne­go Puni­sher, tor­ba spor­to­wa i hydrant, jak moż­na zawa­lić naj­waż­niej­sze decy­zje kastin­go­we a jed­no­cze­śnie nie wyko­rzy­stać poten­cja­łu tych, któ­re się uda­ły i wresz­cie: czy „Puni­sher” z 2004 roku to dobry film.

Na koniec kil­ka minut poświę­ca­my krót­ko­me­tra­żów­ce z 2012 roku pt. „Puni­sher: Dir­ty Laun­dry”, któ­rą dla odmia­ny bar­dzo polecamy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.