Slasher

Sla­sher jest seria­lem kana­dyj­sko-ame­ry­kań­skim. Fabu­ła sku­pia się na mło­dej kobie­cie (Katie McGrath), któ­ra sta­je przed serią prze­ra­ża­ją­cych mor­derstw kopiu­ją­cych dzia­ła­nia zabój­cy, któ­ry wie­le lat temu pozba­wił życia jej rodzi­ców. Jest to pierw­szy serial w histo­rii tele­wi­zji Chil­ler TV. Twór­cy inspi­ru­ją się kla­sy­ka­mi sla­she­rów. Za ste­ra­mi seria­lu stoi Aaron Mar­tin, zna­ny z pra­cy przy takich pro­duk­cjach jak „Degras­si” i „Być jak Eri­ca”. W obsa­dzie są Katie McGrath, Bran­don Jay McLa­ren, Ste­ve Byers, Jes­si­ca Sipos i David Patrick Flemming.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.