Creepshow. Tom 2. Zeszyt 5: Burning Ambition/Keep It Fed

Koń­czy­my sza­lo­ny jesien­no-zimo­wy mara­ton w Radiu SK. Dzi­siaj mamy dla was omó­wie­nie ostat­nie­go nume­ro­wa­ne­go zeszy­tu dru­gie­go tomu komik­so­we­go „Cre­ep­show”. W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­tka­li­śmy się znów w skła­dzie: Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz. Roz­ma­wia­my o pią­tym regu­lar­nym zeszy­cie, któ­ry oka­zał się dosko­na­łym zamknię­ciem bar­dzo dobre­go tomu. Dzi­siaj mamy dla was szcze­gó­ło­we omó­wie­nie obu histo­rii, któ­re ser­wu­ją nam kolej­ni twór­cy. A tym razem są to: „Bur­ning Ambi­tion” oraz „Keep It Fed”. Na zakoń­cze­nie audy­cji ser­wu­je­my pod­su­mo­wa­nie całe­go tomu. Zapraszamy!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.