Nekroskop tom 3: Źródło

Gro­za spo­za tego świa­ta. Góry rosyj­skie­go Ura­lu kry­ją śmier­tel­ny sekret: nad­przy­ro­dzo­ny por­tal. Radziec­cy naukow­cy i pra­cow­ni­cy Wywia­du Para­nor­mal­ne­go w taj­nej bazie woj­sko­wej pró­bu­ją zgłę­bić jego tajem­ni­ce. Pod­czas tych eks­pe­ry­men­tów przez por­tal prze­dzie­ra się potęż­ny demon. Jego zamia­rem jest znisz­cze­nie ludz­ko­ści. Jazz Sim­mons, bry­tyj­ski agent wysła­ny z misją prze­nik­nię­cia na teren bazy i zba­da­nia jej tajem­nic zosta­je schwy­ta­ny przez agen­tów KGB. Zmu­sza­ją go oni do prze­kro­cze­nia por­ta­lu. Sim­mon­so­wi uda­je się jed­nak zawia­do­mić Harry«ego Keogha. W swej ostat­niej wia­do­mo­ści prze­strze­ga Harry«ego, że jego odwiecz­ny wróg – wam­pi­ry przy­go­to­wu­ją się do zma­so­wa­nej inwa­zji na świat ludzi. Har­ry ma tyl­ko jed­no wyj­ście: ude­rzyć wcze­śniej. Musi jed­nak prze­nieść woj­nę na zie­mię wam­pi­rów. Pozba­wia się w ten spo­sób swo­je­go naj­waż­niej­sze­go atu­tu – jego moc roz­ma­wia­nia z umar­ły­mi w kra­ju gdzie umar­łych nie ma – jest niczym…

W kolej­nym odcin­ku pod­ca­stu Man­do zapra­sza Was na omó­wie­nie trze­cie­go tomu serii Nekro­skop. „Źró­dło” roz­po­czy­na się bar­dzo moc­no i inten­syw­nie – w taj­nej, rosyj­skiej bazie na Ura­lu, gdzie na sku­tek para­nor­mal­nych eks­pe­ry­men­tów zosta­je otwar­te przej­ście, przez któ­re do nasze­go świa­ta zaczy­na­ją prze­ni­kać mrocz­ne mon­stra. Ale to tyl­ko jeden z wąt­ków poru­sza­nych w tej powie­ści. Czy całość wypa­da rów­nie dobrze jak otwar­cie? Jakie nowo­ści wpro­wa­dził Lum­ley w kolej­nej odsło­nie swe­go cyklu? I w koń­cu, czy Man­do oce­nia „Źró­dło” rów­nie pozy­tyw­nie, co pierw­sze dwa tomy? Posłuchajcie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.