Creepshow. Odcinek 15: Skeletons in the Closet/Familliar

Minął tydzień i nasza eki­pa od „Cre­ep­show” zapra­sza na omó­wie­nie kolej­ne­go odcin­ka tej pro­duk­cji. Jak Man­do (StephenKing.pl), Burial (Kingowiec.pl) oraz Jer­ry oce­nia­ją seg­ment „Ske­le­tons in the Clo­set”, któ­ry wypeł­nio­ny jest po brze­gi nawią­za­nia­mi do kina gro­zy? Czy seg­ment „Famil­liar” potra­fi prze­stra­szyć i na ile pasu­je on w ogó­le do tego seria­lu? Czy efek­ty spe­cjal­ne budu­ją tutaj kli­mat, czy może powo­du­ją, że całość popa­da w nie­za­mie­rzo­ną śmiesz­ność? Jak wypa­da aktor­stwo, któ­re dość nisko oce­nia­li­śmy w poprzed­nim epi­zo­dzie? I w koń­cu, czy dzi­siej­szy odci­nek dostar­czył nam solid­nej por­cji roz­ryw­ki, czy może obu­dził oba­wy co do jako­ści trze­cie­go sezo­nu? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.