Historia Lisey

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu kon­ty­nu­uje­my nad­ra­bia­nie seria­lo­wych zale­gło­ści. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do, Burial oraz Jer­ry aby poroz­ma­wiać na temat „Histo­rii Lisey” od Apple TV Plus. Jak Ste­phen King pora­dził sobie z adap­ta­cją swo­jej wła­snej, trud­nej do prze­ło­że­nia na inne medium, powie­ści na mały ekran? Czy oba­wy co do cało­ści sezo­nu, któ­re sygna­li­zo­wa­li­śmy po pierw­szych wra­że­niach, zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w rze­czy­wi­sto­ści? Jak wypa­da kon­wen­cja audio-wizu­al­na zapro­po­no­wa­na przez Pablo Lar­ra­ina? Czy serial może być zro­zu­mia­ły dla widzów, któ­rzy nie czy­ta­li powie­ści? Jak spodo­ba­ły się nam wybo­ry castin­go­we i aktor­stwo? I w koń­cu, na ile „Histo­ria Lisey” to dobry serial i cie­ka­wa adap­ta­cja? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.