Z sąsiadką o Szkarłatnej literze Nathaniela Hawthorn’a

Na polan­ce o „Szkar­łat­nej lite­rze” roz­ma­wia Sku­ra z Sąsiad­ką. O tro­pach, któ­re zaadop­to­wał współ­cze­sny hor­ror, jak wyma­wiać nazwi­sko auto­ra oraz czy książ­ka z 1850 roku jest nadal aktu­al­na. W pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy oraz przy chleb­ku dak­ty­lo­wym roz­ma­wia­li na luzie i Was zapra­sza­ją do dołą­cze­nia się do dia­lo­gu Żar­łok i jego sąsiadka.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.