Creepshow. Odcinek 10: Dead and Breakfast/Pesticide

Kolej­ny odci­nek dru­gie­go sezo­nu „Cre­ep­show” ponow­nie ser­wu­je nam dwie krót­sze opo­wie­ści. Czy rów­nie dobre jak w przy­pad­ku otwar­cia? O tym roz­ma­wia­ją Man­do, Jer­ry oraz Burial z Kingowiec.pl. W pod­ca­ście posłu­cha­cie jakie nawią­za­nie do ory­gi­nal­ne­go „Cre­ep­show” zna­lazł Burial w tym epi­zo­dzie? Z czym koja­rzy nam się głów­ny wątek w „Dead and Bre­ak­fast”? Dla­cze­go „Pesti­ci­de”, pomi­mo cie­ka­wych efek­tów spe­cjal­nych, oka­zał się seg­men­tem dys­ku­syj­nym? Jakie, koja­rzo­ne moc­no z hor­ro­rem, aktor­skie nazwi­ska ścią­gnął Shud­der na plan tego odcin­ka? I w koń­cu, czy to moż­li­we aby ten sezon pre­zen­to­wał jesz­cze wyż­szy poziom niż pierw­sza odsło­na? Pole­ca­my się do słuchania!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.