Mr. President!

- Panie pre­zy­den­cie! – wykrzyk­nął Dick „Rock Hard” John­son, rzu­ca­jąc się niczym tygrys w kie­run­ku Ronal­da Rum­pa. Kula tra­fi­ła w ple­cy ochro­nia­rza, odbi­ja­jąc się od nie­go niczym nie­wiel­ka pił­ka. Dick wie­dział, co to ozna­cza: media raz jesz­cze będą pisać o boskiej opatrz­no­ści. Jego nikt nie doce­ni, ale kogo to obcho­dzi? Nie liczy­ła się prze­cież sła­wa. Cho­dzi­ło tyl­ko o pie­nią­dze. O pie­nią­dze Rumpa.
W dzi­siej­szym pod­ca­ście Szy­mas recen­zu­je dla Was grę Mr. Pre­si­dent, w któ­rej wcie­la­cie się w ochro­nia­rza zapo­bie­ga­ją­ce­go kolej­nym zama­chom na życie pre­zy­den­ta. Jak spraw­dza się tutaj absur­dal­na fizy­ka z efek­tem rag doll? Czy humo­ry­stycz­na opra­wa doda­je cało­ści uro­ku? Co kon­kret­nie wyśmie­wa ten pro­dukt? By się tego dowie­dzieć… zresz­tą, sami dobrze wie­cie, co zrobić.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.