Hellboy tom 2: Spętana trumna/Prawa ręka zniszczenia

Egmont nie kazał fanom Hel­l­boya dłu­go cze­kać na kolej­ny tom wzna­wia­nej serii. Dru­gi album – w prze­ci­wień­stwie do pierw­sze­go – zbie­ra trzy­na­ście krót­szych komik­sów o Pie­kiel­nym chłop­cu, któ­re opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły pier­wot­nie w ramach tomów „Spę­ta­na trum­na” oraz „Pra­wa ręka znisz­cze­nia”. Jak Mike Migno­la radzi sobie z krót­szą for­mą? Czy opo­wie­ści zawar­te w tym albu­mie to „tyl­ko” sym­pa­tycz­ne one-sho­ty, czy może roz­bu­do­wu­ją one rów­nież uni­wer­sum Hel­l­boya? Jak wypa­da opra­wa gra­ficz­na, a jak pre­zen­tu­je się samo wyda­nie? I dla­cze­go to dobry album na począ­tek przy­go­dy z tą serią? Posłuchajcie!

Oma­wia­ny komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Jeże­li zain­te­re­so­wał Was temat, pole­ca­my rów­nież wcze­śniej­sze pod­ca­sty o Hel­l­boyu oraz pra­cach Migno­li, któ­re znaj­dzie­cie o tu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.