Poszukiwania

Dla­cze­go Sku­ra nie chce aby­ście czy­ta­li świet­nie napi­sa­ny dresz­czo­wiec? Pro­wa­dzą­cy prze­czy­tał gru­by thril­ler i spo­ile­ro­wo stresz­cza go dla Was, aby­ście Wy nie musie­li po nią się­gnąć. Zdra­dza też dla­cze­go nie powin­ni­ście tra­cić cza­su na czy­ta­nie tej książ­ki. Tam gdzie drze­wa rąbią tam drwa lecą, a Sku­ra przy­glą­da się z bez­piecz­nej odle­gło­ści, bo już jeden wiel­ki pies zaata­ko­wał go na uli­cy, więc z cie­ka­wo­ścią czy­tał Norę Roberts, któ­ra po czę­ści jest porad­ni­kiem dla posia­da­czy psów. War­to posłu­chać, nawet jeśli woli­cie koty, bo szkie­let kon­struk­cji fabu­ły pocho­dzi z „Mil­cze­nia Owiec”.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/Skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.