Pierwsze wrażenia – komiks Cicha noc, śmierci noc

Na począt­ku grud­nia, rów­no­le­gle do cyklu „Świą­tecz­ne hor­ro­ry”, roz­po­czę­li­śmy sza­lo­ny mara­ton serii fil­mów „Cicha noc, śmier­ci noc”. Z zabój­czą regu­lar­no­ścią uda­ło nam się obej­rzeć i omó­wić wszyst­kie sześć fil­mów. W świą­tecz­ny pora­nek nakła­da­my dodat­ko­wy lukier na pier­nik i zapra­sza­my Was na jesz­cze jeden pod­cast na temat tej fran­czy­zy. Nie­ste­ty, jak to bywa w sla­she­rach, nie dotrwa­li­śmy do fina­łu w wyj­ścio­wym skła­dzie. W świą­tecz­nym stu­diu Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go zasie­dli przed mikro­fo­na­mi Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski by podzie­lić się z wami swo­imi pierw­szy­mi wra­że­nia­mi z otwar­cia komik­so­we­go lega­cy sequ­ela ory­gi­nal­ne­go fil­mu. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.