Moje seriale cz. 103

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

Dzi­siaj zapra­szam na pod­cast tema­tycz­ny. Oma­wiam dwa seria­le sygno­wa­ne nazwi­ska­mi dwóch hero­sów kina akcji lat osiemdziesiątych: 

  • 0:01:44 – Tul­sa King, sezon 1
  • 0:13:09 – Fubar, sezon 1

Choć dzi­siaj prze­pla­tam ze sobą oba te seria­le, porów­nu­je je i oce­niam wspól­nie. Tak­że ta „cza­sów­ka” jest bar­dzo umowna.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.