Świat grozy: Martwy za życia / Cień / Gdzie jest Paula

W trzy­sta czter­dzie­stym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją na wyciecz­kę objaz­do­wą po duń­skich kościół­kach i indyj­skich poko­jach na wyna­jem, ale nie­ste­ty na sku­tek incy­den­tu z nagą kobie­tą ich pociąg zatrzy­mu­je się na nawie­dzo­nej sta­cji. W tej sytu­acji nie pozo­sta­je im nic inne­go, jak tyl­ko nagrać trze­ci i ostat­ni pod­cast o „Świe­cie gro­zy” od Sto­ry­tel Ori­gi­nal. Czym jest back­sha­do­wing? Dla­cze­go lite­rac­ki ksiądz zabi­ja medium? Co prze­klę­ta lalecz­ka zapi­su­je w swo­im pamięt­nicz­ku? Jak bar­dzo mło­dzie­żo­we może być opo­wia­da­nie gro­zy? Ile razy sło­wo „lal­cia” pada w pod­ca­ście? Czy domo­wy kot może być sla­she­ro­wym mor­der­cą? Co sta­nie się, gdy Jer­ry rzu­ci kap­ciem w swo­ją biblio­tecz­kę? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.